Fertig Seid: Oktober 13, 2005
Zruck zue d Alemannische Bibel (Markgräflerland Eschbach)

D PROPHET NAHUM

S 1. Kapitel

Dr vugeltende Gott: Gricht iba Ninive

1,1 Des isch de Lascht fir Ninive, des Buech dr Weissagig Nahums üs Elkosch.

.1,2 Dr HERR isch ä eifernde un vugeltende Gott, jo, ä Vugelta isch dr HERR un zornig. Dr HERR vugilt sinene Widasacha; na (er) wird`s sinene Feinde (Gegna) nit vugässä. 1,3 Dr HERR (a) isch geduldig un vu großa Kraft, vor däm nemads unschuldig isch. Na (Er) isch dr HERR, däm si Wäg in Wetta un Schturm isch; Wolke sin d Schtaub unda sinene Feß. 1,4 Na (Er) schelt des Meer un macht`s troche; alli Wassa losst da (er) vusiege. Baschan un Karmel vuschmachte, un was uf däm Berg Libanon bleeht, vuwelkt. 1,5 D (a) Berg erzittere vor nem, un d Hiigel vugehn; des Erdrich bebt vor nem, dr Erdkreis un alli, de druf huuse. 1,6 Wer ka vor sinem Zorn (Wuet) bschtoh, un wer ka vor sinem Wuet bliebe? Si Zorn brennt we Fiir, un d Felse vuschpringe vor nem. 1,7 Dr HERR isch (a) gütig un ä Feschte zue d Ziit dr Not un (b) kennt de, de uf nen träue. 1,8 Na (Er) schirmt sie, wenn d Flut ibalauft. Na (Er) macht ä End mit sinene Widasacha, un sini Feinde (Gegna) vufolgt da (er) mit Finschtanis.

.1,9 Was wen ihr üsdenke gege d HERRN? Na (Er) fihrt doch des End her(ra). S wird des Ungliick nit zweimol kumme. 1,10 Denn wenn sie au sin we d Dorne, de noh inenandawachse un im beschte Saft sin, so solle sie doch ganz vubrennt wäre we dürres Schtroh. 1,11 Denn vu dir isch kumme, der Arges üsdenkt het, dr Beses gege d HERRN plant het. *Mit Vers 11 un 14 isch Ninive, Vers 12 un 13 Juda gmeind.

.1,12 Des sait dr HERR: Sie welle kumme so parrat un mächtig, we sie wen, sie solle doch umghaue wäre un dohifahre. I (Ich) hab di demuetigt, aba i (ich) will di nit nomol demuetige. 1,13 Etze will i (ich) si Joch, des dü traisch, vubreche un dini Bande vurieße.

.1,14 Wider di het dr HERR bifohle, daß vu dinem Name kei Nohchkumme me bliebe soll. Vum Huus vu dinem Gottes will i (ich) üsrotte de Götze un Bilda; ä Grab will i (ich) dir mache, denn dü bisch znicht wore.


S 2. Kapitel

Weissagig dr Zerschtörig Ninives

.2,1 Lueg (a) uf d Berge de Feß vumä guete Laufbursch(Bote), der do Friide vukindigt! Fier dini Fescht, Juda, un erfill di Glübde! Denn (b) s wird dr Arge nimi iba di kumme; na (er) isch ganz üsgrottet. 2,2 S wird gege di rufzeh, dr di kappüt macht. Bwahr de Feschtig! Gib acht uf d Schtroß, rischt di ufs beschte un schtärk di ufs gwaltigschte! 2,3 - Denn dr HERR wird de Pracht Jakobs näj mache we de Pracht Israels, denn ma het sie vellig vuheert un ihri Räbä vudorbe. -

.2,4 D Schilda vu sinene Schtarke sin rot, si Heervolk glänzt in Purpur, sini Kärre schtellt da (er) uf we laichtendi Fackle, sini Ross rase. 2,5 D Kärre rolle uf d Gasse un rassle uf d Schtroße; sie glänze we Fackle un fahre dher we d Blitz.

.2,6 Ufbote wäre sini Gwaltige, sie schtiirze rah uf ihrem Wäg, sie eile zue d Muure, un ufgrichtet wird des Schutzdach. 2,7 Do wäre de Door a d Wassa ufdoe, un dr Palascht vugoht in Angscht. 2,8 D Kenigin wird gfange wäggfihrt, un ihri Jumpfere wäre jommere we de Duebe un a ihri Bruscht schla. 2,9 Ninive isch we ä voll Teich, aba si Wassa muess vurinne. "Schtehn, schtehn!" rueft ma, aba do wird sich nemads umwende.

.2,10 So raibere etze Silba, raibere Gold! Denn do isch dr Schätz kei End un dr Lit allaläi koschtbari Kleiziig. 2,11 Etze mueß sie vuheert un üspliindat wäre, daß (a) alli Herze vuzage un de Knüü schlottere, alli Lende zittere un alli Gsichta(Visasche) bleich wäre.

.2,12 Wo isch etze de Wohnig dr Löwe un de Höhle dr junge Löwe, wo dr Löwe un d Löwin mit d junge Löwe rumglofe sin, un nemads dräut(wagt) sie z schiiche? 2,13 Dr Löwe raubt gnoe fir sini Junge un wurgst fir sini Löwinne. Sini Höhle fillt da (er) mit Raub un sini Wohnig mit däm, was sa(er) vurisse het. 2,14 Lueg, i (ich) will a di, sait dr HERR Zebaoth, un dini Kärre aziinde, un des Schwert soll dini junge Löwe frässä. Un i (ich) will dinem Raube ä End mache uf Erde, daß ma de Schtimm vu dinene Laufbursch(Bote) nimi härä soll.


S 3. Kapitel

Dr Undagang (Abgang) dr große Hure Ninive

3,1 (a) Mai dr mörderische Schtadt, de voll Lüege un Raibaräi isch un vu ihrem Raube nit losse will! 3,2 Denn do wird ma härä d Peitsche knalle un d Räda rassle un d Ross jage un d Kärre rolle. 3,3 Ritta rucke uffe mit glänzende Schwerter un mit blitzende Schpieß. Do liege vieli Erschlageni, ä Unzahl vu Lyche; ihra isch kei End, so daß ma iba sie flege mueß. 3,4 Des alles um dr große Hurarai wägä (a) (b) dr schene Hure, de mit Zaubarai umgoht, de mit ihra Hurarai d Velka un mit ihra Zaubarai s Land un d Lit a sich brocht het.

.3,5 Lueg, i (ich) will a di, sait dr HERR Zebaoth; i (ich) will dir d Saum vu dinem Gwand (Häß) ufdecke iba di Gsicht(Visasch) un (a) will d Mensche di Nackedei (Blößi) un d Kenigrich di Schand zeigä. 3,6 I (Ich) will Dräck uf di werfe un di schände un ä Schauschpiel üs dir mache, 3,7 daß alle, de di sähn, vor dir fliehe un sage solle: Ninive isch vuwüschtet; wer will Mitleid mit ihr ha? Un wo soll i (ich) dir Treschta sueche?

.3,8 Meinsch dü, dü bisch bessa als de Schtadt (a) No-Amon, de do lit am Nil un vum Wassa umgebe war, dere Muure un Bollwerk Wassaflute ware? 3,9 Kusch un Ägypte ware ihri unermeßbari Macht, Put un Libye ware ihri Hilf. 3,10 Trozdäm wird sie vutriebe un mueß gfange wägzeh. Ihri Kinda sin uf alle Gasse vuschmettat worde, un um ihri Edle (a) wirft ma des Los, un alli ihri Gwaltige wäre in Kette un Fessle glegt. 3,11 Au dü (a) muesch bsoffe wäre un vu Sinne kumme; au dü muesch Zueflucht sueche vor rem Feinde (Gegna)!

.3,12 Alli dini feschte Schtädt sin we Fiegebaim mit riefe Fiege: wenn ma sie schittlet, so flege sie däm in s Muul (d Gosch), der sie ässä will. 3,13 Lueg, di Kregsvolk soll zue Wieba wäre, un de Door vu dinem Land solle dine Feinde (Gegna) ufdoe wäre, un des Fiir soll d Riegel vuzehre(frässä). 3,14 Schöpf dir Wassa, denn dü wirsch blagret wäre! Vuschtärk dini Bollwerke! Knet d Ton un bring d Lehm un mach herti Zegel! 3,15 Aba des Fiir wird di frässä un des Schwert umbringe - s wird di frässä, (a) we Käfa frässä -, wenn dü au gnue(vieli) wäre we Käfa, wenn dü au gnue wärsch we Heigumba. 3,16 Dü hesch me Händla, als Schterne am Himmel sin; aba etze wäre sie üsschliipfe we Käfa un dvuflege. 3,17 Dini Wachlit sin so viel we d Heigumba un d Weba so viel we d Käfa, de sich a d Zäun lagere in d kalte Däg; wenn aba d Sunne ufgoht, hebe sie sich dvu, daß ma nit weiß, wo sie bliebe.

.3,18 Dini Schäfa (Hirte) wäre schlofe, oh Kenig vu Assur, di Mächtige schlummere. Di Volk wird uf d Berge vudeilt si, un nemads wird sie sammle. 3,19 Nemads wird di Schadä lindere, un di Wunde(Schrame) wird unheilbar si. Alli, de des vu dir härä, wäre in d Händ (Pfode) klatsche iba di; denn iba wen isch nit di Bosget ohni Undaloß ergange?


Letschte Änderungen Oktober 13, 2005 by Dietmar Wiesler (Copyright)
Des isch ä Bäitrag vum Dietmar Wiesler fir me Evagelium im Netz (Copyright) Dez. 1999